Frequently Asked Questions - ทั่วไป

FAQs - ทั่วไป

ตอบ : เพื่อนำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเน่องมาจากการทำงาน

ตอบ : ร้อยละ 2 ต่อปี โดยใช้หนังสือค้ำประกันหรือโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน 5 ปี(รวมระยะเวลาปลอดภัยการชำระคืนเงินต้น)

ตอบ : ไม่ได้ เพราะกองทุนไม่มีวัตถุประสงค์ให้สถานประกอบกิจกรรมนำเงินไปใช้ Refinance จะสนับสนุนเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเท่านั้น