กองทุนความปลอดภัยฯ สนับสนุนเงินกู้ยืมให้แก่กลุ่มเซรามิค จ.ลำปาง เพื่อปรับปรุงสภาพความไม่ปลอดภัย

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: รูปข่าวสารกิจกรรม

               นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมด้วยนายอภิญญา สุจริตตานันท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม  นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นางวันทนา จันทร์เกตุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลำปาง  นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ เลขานุการกรม  และผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบเงินสนับสนุนเงินกู้กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปรับปรุงระบบอุ่นอุณหภูมิก๊าซ LPG เพื่อเป็นเชื้อเพลิงเตาเผาเซรามิกให้แก่ผู้ประกอบกิจการเซรามิก จังหวัดลำปาง จำนวน 14 ราย โดยมีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ผู้จัดการคลังปิโตรเลียม และนายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินกู้ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมลำปาง จังหวัดลำปาง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ ได้รับทราบถึงข้อมูลสภาพความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการเซรามิกในจังหวัดลำปาง ว่ายังมีการอ่นก๊าซเชื้อเพลิงเตาเผาเซรามิก โดยนำถังแก๊ซ ไปต้มอุ่นในกระบะเหล็กโดยตรง เพื่อเพิ่มแรงดันก๊าซให้เข้าเตาเผาได้สม่ำเสมอ ทำให้สนิมผุกร่อน มีโอกาสรั่วไหลและเกิดระเบิดได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการขนาดเล็กและมักจะประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จากสภาพปัญหาดังกล่าว

 

          สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 5 ร่วมกับสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ศุนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก คลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประเภทเซรามิก จังหวัดลำปาง เมื่อปี 2557 หลังจากนั้น บริษัท ปตท. จำกัด ได้ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้คิดค้นระบบอุ่นก๊าซเชื้อเพลิงเตาเผาเซรามิกซึ่งได้รับการรับรองว่ามีความปลอดภัยมากกว่าแบบเดิม และได้ประสานศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 5 เพื่อดำเนินการสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการผลิตเซรามิกขนาดเล็กในจังหวัดให้ติดตั้งระบบดังกล่าว และสามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนความปลอดภัยฯ ไปใช้ดำเนินการได้ โดยในวันนี้มีการมอบเงินสนับสนุนเงินกู้แก่ผู้ประกอบกิจการเซรามิก จำนวน 14 ราย รายละ 40,000 บาท ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะดำเนินการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบกิจการรายอื่นๆ ที่ยังมีวิธีดำเนินการแบบเดิมให้ปรับเปลี่ยนระบบเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการและลูกจ้างต่อไป

 

 

 

 

 

 

อ่าน 280 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
muro

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น