การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๑๙-๑๑/๒๕๕๙

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องมิตรไมตรี ๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดยมีนายสุวิทยา  จันทวงศ์ ประธานการประชุม (แทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)   ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ ๕ คน  และผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนประกันสังคม นายอำนวย ภู่ระหงษ์เลขานุการ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองความปลอดภัยแรงงาน) และนางนิลวรรณ ระพิพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ(ผอ.กลุ่มงานกองทุนฯ) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีเรื่องเข้าพิจารณา ๓ เรื่อง คือ

 ๑. แผนยุทธศาสตร์กองทุนความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒. โครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการกองทุนความปลอดภัยฯ

๓. การพิจารณาทบทวนเรื่องการนำเงินกองทุนความปลอดภัยฯ ไปลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์

 

 

 

 

 

อ่าน 225 เวลา
muro

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น