การขอเข้าเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ๖๐ พรรษา" ที่ตั้ง ณ อาคารศูนย์ Smart Job Center ชั้น ๓ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้/สร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงาน ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ภาคีเครือข่าย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอันตรายจากการทำงานและการป้องกันอันตรายจากการทำงาน สามารถแจ้งความประสงค์การเยื่ยมชมศูนย์ฯ ทางเว็บไซต์ของกองความปลอดภัยแรงงาน www.oshthai.org โดยแจ้งความประสงค์ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๐ ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายการเยี่ยมชมฯ

อ่าน 284 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
admin

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น