การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 10/2560

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: รูปข่าวสารกิจกรรม

                 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร นายนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุม มีนายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการไตรภาคี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สาระคำคัญ ดังนี้

1. เรื่องเพื่อทราบ

1.1 องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1.2 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ของกองทุน

1.3 รายงานกระแสเงินสด (Cash flow)

1.4 ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ

1.5 การส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานและสิ้นปีบัญชี 2560

2. เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 การเสนองบดุลและการรายงานรับจ่ายกองทุน

2.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุน

2.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวน ยกร่าง

 

 

 

อ่าน 235 เวลา
muro

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น