อำนาจหน้าที่ คณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีอำนาจหน้าที่

          (๑) ยกร่างระเบียบมาตรา ๕๐ (๓) และ (๔) แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการต่อไป

          (๒) ยกร่างระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมอบหมาย แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการต่อไป

          (๓) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการยกร่างระเบียบตามมาตรา ๕๐ (๓) และ (๔) และระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมอบหมาย

          (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมอบหมาย

อ่าน 728 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น