องค์ประกอบ คณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: คณะกรรมการ

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ

๑) รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

    ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานราชการของ

    สำนักความปลอดภัยแรงงาน

ประธานอนุกรรมการ

๒) ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อนุกรรมการ

๓) ผู้อำนวยการกองนิติการ

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อนุกรรมการ

๔) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อนุกรรมการ

๕) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

อนุกรรมการ

๖) ผู้แทนสำนักงบประมาณ

อนุกรรมการ

๗) ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม

อนุกรรมการ

๘) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน

อนุกรรมการ

๙) ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อนุกรรมการ

๑๐) นายชัยฤทธิ์     สิมะโรจน์        

อนุกรรมการ

๑๑) นายอาคม       จอมคำสิง

อนุกรรมการ

๑๒) นางสาวราตรี    นาคะสุวรรณ

อนุกรรมการ

๑๓) นายกฤษดา     หนูเวียง

อนุกรรมการ

๑๔) นายบุญครอบ    จันทร์ขำ

อนุกรรมการ

๑๕) นายทวี          ดียิ่ง

อนุกรรมการ

๑๖) นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

เลขานุการ

๑๗) นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
อ่าน 765 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น