องค์ประกอบ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: คณะกรรมการ

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ

๑) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน          ประธานกรรมการ
๒) ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน         เลขานุการ

๓) นายเชวง  ไทยยิ่ง

    ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง               กรรมการ
๕) ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม           กรรมการ
๖) ผู้แทนสำนักงบประมาณ        กรรมการ
๗) นางราตรี  นาคสุวรรณ     กรรมการ
๘) นางสาวดวงพร  ชัยวัฒนายน     กรรมการ
๙) นายชโรธร     จตุทิพย์สมพล            กรรมการ
๑๐) นางรัตนา      ตฤษณารังสี     กรรมการ
๑๑) นายสมชาย     เย็ยสดใส     กรรมการ
๑๒) นายสุภาค       ฮาบสุวรรณ์     กรรมการ
๑๓) นายอาวุธ        ภิญโญยง     กรรมการ

๑๔) นายประทีบ     กระจ่างบท

    กรรมการ
๑๕) นางพนิดา       หาญกิจรุ่ง    

กรรมการ              

๑๖) นายบุญครอบ   จันทร์ขำ    

กรรมการ

๑๗) ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยฯ    

ผู้ช่่วยเลขานุการ

อ่าน 1246 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น