อำนาจหน้าที่ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนฯ

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีอำนาจหน้าที่

     

          ๑) พิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่หน่วยงานอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องขอรับ
                 การสนับสนุนเพื่อดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          ๒) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินในการดำเนินงาน
                 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          ๓) ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงิน
                 ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          ๔) รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเห็นชอบ

          ๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
                ในการทำงาน

 

 

อ่าน 1443 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น