ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: เกี่ยวกับกองทุน

 

การจัดตั้งกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

         กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจัดตั้งขึ้นในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยหรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อการส่งเสริมและการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

         กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ปัจจุบันกองทุนมีรายได้หลักที่ได้มาจากเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และเงินค่าธรรมเนียมจากการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริการและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓.๔ ล้านบาท สำหรับเงินรายได้จากแหล่งอื่น ในระยะเริ่มแรกรัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้เป็นเงินทุนประเดิมให้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๘๐ ล้านบาท

อ่าน 1569 เวลา
muro

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น