คณะกรรมการ

คณะกรรมการ (14)

คณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

 

นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอำนวย  ภู่ระหงษ์

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมภพ   ปราบณรงค์

ผู้อำนวยการกองนิติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปรียานันท์  ลิขิตศานต์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยฯ

 

นางนริศรา จันทรภูมิ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

 

 

นางสาวอมรวดี  จักรไพวงศ์

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยฤทธิ์   สิมะโรจน์

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

นายอาคม  จอมคำสิง

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภััยฯ

 

 

นางสาวบุบผา   รัตนชาติชัย

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

     

คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย        

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน           

 

 นายวรานนท์  ปีติวรรณ

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นายประสงค์  ธาราไชย

ผู้เชี่ยวชาญ

นายอภิญญา สุจริตตานันท์

ผู้อำนวยการกองนิติการ

นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน

ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน

รศ.ดร วิชัย พฤกษ์ธาราธิกุล

 ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวรัชนีพร  ชัยพิพัฒน์

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

นางสาวสุภาพร  โพธิ์มัจฉา

ผู้อำนวยการกองทุนความปลอดภัยฯ

รศ.ดร.วิทยา  อยู่สุข

ผู้เชี่ยวชาญ

นางณริศรา  จันทรภูมิ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

นายสมนึก  ภาคพานิชย์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายจรินทร์ งาดีสงวนนาม

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

               

                       นางสาวเกตุธริน  ไชยศรี

                    ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม

 นางสาวจันทรพร  วิสุทธิกันต์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายจรูญพันธ์ อ่อนสา

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

 

นางทิฆัมพร  พิชัยธรรม

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

     

 

 

 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีอำนาจหน้าที่

     

          ๑) พิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่หน่วยงานอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องขอรับ
                 การสนับสนุนเพื่อดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          ๒) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินในการดำเนินงาน
                 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          ๓) ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงิน
                 ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          ๔) รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเห็นชอบ

          ๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
                ในการทำงาน

 

 

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ

๑) รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน          ประธานอนุกรรมการ
๒) ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน         อนุกรรมการ
๓) ผู้อำนวยการกองนิติการ         อนุกรรมการ
๔) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง               อนุกรรมการ
๕) ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม           อนุกรรมการ
๖) ผู้แทนสำนักงบประมาณ        อนุกรรมการ
๗) นายประสงค์   ธาราไชย   อนุกรรมการ
๘) รองศาสตราจารย์วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล   อนุกรรมการ
๙) รองศาสตราจารย์วิทยา          อยู่สุข    อนุกรรมการ
๑๐) นายเกษมชัย     สมเจตนะพันธ์   อนุกรรมการ
๑๑) นายคำกฤษณ์ กิตติจำเริญ   อนุกรรมการ
๑๒) นายประยุกต์ รัตนประยุกต์   อนุกรรมการ
๑๓) นายอาวุธ ภิญโญยง   อนุกรรมการ
๑๔) นายสุภาค ฮาบสุวรรณ์   อนุกรรมการ
๑๕) นางทิฆัมพร พิชัยธรรม   เลขานุการ               
๑๖) นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม   ผู้ช่วยเลขานุการ
       

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ

๑) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน          ประธานกรรมการ
๒) ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน         เลขานุการ

๓) นายเชวง  ไทยยิ่ง

    ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง               กรรมการ
๕) ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม           กรรมการ
๖) ผู้แทนสำนักงบประมาณ        กรรมการ
๗) นางราตรี  นาคสุวรรณ     กรรมการ
๘) นางสาวดวงพร  ชัยวัฒนายน     กรรมการ
๙) นายชโรธร     จตุทิพย์สมพล            กรรมการ
๑๐) นางรัตนา      ตฤษณารังสี     กรรมการ
๑๑) นายสมชาย     เย็ยสดใส     กรรมการ
๑๒) นายสุภาค       ฮาบสุวรรณ์     กรรมการ
๑๓) นายอาวุธ        ภิญโญยง     กรรมการ

๑๔) นายประทีบ     กระจ่างบท

    กรรมการ
๑๕) นางพนิดา       หาญกิจรุ่ง    

กรรมการ              

๑๖) นายบุญครอบ   จันทร์ขำ    

กรรมการ

๑๗) ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยฯ    

ผู้ช่่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำกับการจัดการและบริหารกองทุน

(2) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการช่วยเหลือและการอุดหนุนการให้กู้ยืมการ ทดรองจ่าย และการสนับสนุนเงินในการดำเนินงาน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของเงินกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(4) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจ่าย การขอเงินทดรองจ่าย การให้กู้ยืมเงิน และการชำระเงินคืนแก่กองทุน

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย