admin

admin

CEO & Founder

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการมอบเงินกู้ยืมกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัคคีเจริญเพื่อนำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เรื่อง พื้นโรงงาน แก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมวงจรฟ้า สายไฟ ติดตั้งเครนทดระบบรอก และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยมีนายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ผู้บริหาร กสร. และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานทั้งนี้ เงินกู้ดังกล่าว ได้เปิดให้ผู้ประกอบสามารถกู้ยืมเพื่อนำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงาน โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๘๙๑๒๘ ต่อ  ๙๐๔,๘๓๓

 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การให้บริการของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน "

ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

โดยมีนายสุวิทยา  จันทรวงศ์  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "การให้บริการของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน " วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินแก่นายจ้าง และผู้ที่สนใจ เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1-12 เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 28 จังหวัด 

 

 

 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ๖๐ พรรษา" ที่ตั้ง ณ อาคารศูนย์ Smart Job Center ชั้น ๓ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้/สร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงาน ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ภาคีเครือข่าย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอันตรายจากการทำงานและการป้องกันอันตรายจากการทำงาน สามารถแจ้งความประสงค์การเยื่ยมชมศูนย์ฯ ทางเว็บไซต์ของกองความปลอดภัยแรงงาน www.oshthai.org โดยแจ้งความประสงค์ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๐ ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายการเยี่ยมชมฯ

การประชุมคณะอนุพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดยมี นายสุวิทยา  จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประธานการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ได้มีการติดตามการติดตั้งมอเตอร์พัดลมดูดอากาศขอนายประยูร ศรีทอง (อู่ประยูรการช่าง) เรื่องสิบเนื่องเพื่อพิจารณาคำขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ และเรื่องเพื่อพิจารณาได้มีบริษัทยื่นคำขอ ๒ บริษัท คือ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด  กรุงเทพมหานคร และ บรษัท พีแอลถุงซิบพลาสติก จำกัด จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

 

หน้า 1 จาก 10