admin

admin

CEO & Founder

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร นายนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุม มีนายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการไตรภาคี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สาระคำคัญ ดังนี้

1. เรื่องเพื่อทราบ

1.1 องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1.2 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ของกองทุน

1.3 รายงานกระแสเงินสด (Cash flow)

1.4 ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ

1.5 การส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานและสิ้นปีบัญชี 2560

2. เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 การเสนองบดุลและการรายงานรับจ่ายกองทุน

2.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุน

2.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวน ยกร่าง

 

 

 

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการมอบเงินกู้ยืมกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัคคีเจริญเพื่อนำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เรื่อง พื้นโรงงาน แก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมวงจรฟ้า สายไฟ ติดตั้งเครนทดระบบรอก และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยมีนายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ผู้บริหาร กสร. และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานทั้งนี้ เงินกู้ดังกล่าว ได้เปิดให้ผู้ประกอบสามารถกู้ยืมเพื่อนำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงาน โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๘๙๑๒๘ ต่อ  ๙๐๔,๘๓๓

 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การให้บริการของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน "

ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

โดยมีนายสุวิทยา  จันทรวงศ์  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "การให้บริการของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน " วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินแก่นายจ้าง และผู้ที่สนใจ เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1-12 เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 28 จังหวัด 

 

 

 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ๖๐ พรรษา" ที่ตั้ง ณ อาคารศูนย์ Smart Job Center ชั้น ๓ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้/สร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงาน ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ภาคีเครือข่าย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอันตรายจากการทำงานและการป้องกันอันตรายจากการทำงาน สามารถแจ้งความประสงค์การเยื่ยมชมศูนย์ฯ ทางเว็บไซต์ของกองความปลอดภัยแรงงาน www.oshthai.org โดยแจ้งความประสงค์ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๐ ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายการเยี่ยมชมฯ

หน้า 1 จาก 10