admin2

admin2

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การประชาสัมพันธ์กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
"โครงการ ๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑" 

ในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร 

 

 

การมอบเงินกู้กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่
ตัวแทนบริษัท โรงงานเภสัช อุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน 2,000,000 บาท.
เพื่อนำไปปรับปรุงสภาพความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย ฯ 

 

 

การสนับสนุนเงินกู้กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปรับปรุงระบบอุ่นไอก๊าซเชื้อเพลิงเตาเผาเซรามิค

ให้กลุ่มผู้ประกอบกิจการเซรามิค  จำนวน 10 ราย

ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 11/2560
วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน คณะกรรมการไตรภาคี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ เพื่อพิจารณา ข้อมูลหรือรายละเอียดที่กรรมการบริหารกองทุนฯ ประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมในคู่มือคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ /การนำเงินกองทุนฯ ไปลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์ /การคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันให้ผู้กู้ยืมเมื่อชำระเงินกู้ยืมครบถ้วน /คำขอกู้ยืมเงินของสถานประกอบกิจการ จำนวน ๒ ราย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Cr.fb/กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หน้า 1 จาก 9