โครงการประชุมชี้แจงกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวอติกานต์ ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านโครงการประชุมชี้แจงกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน จัดโดยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ