การเปรียบเทียบปรับตามพระราชญัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ในปีพ.ศ. 2566