Tag: การประชุมปิดตรวจผลการตรวจสองภายในกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

ผลการอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบประมาณ...

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

การประชุมปิดตรวจผลการตรวจสองภายในกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย...

การประชุมปิดตรวจผลการตรวจสองภายในกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมหารือกรอบหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนความปลอดภัย...

การประชุมหารือกรอบหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย...

แผนปฏิบัติราชการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย...

แผนปฏิบัติราชการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน...