โครงการสร้างการรับรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่นที่ 1 จ.ชลบุรี