การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบที่่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1/2566