การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลและการดำเนินงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3/2566