การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2/2567

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน มอบหมายให้นายอัครพงษ์ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศความปลอดภัยในการทำงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนกองนิติการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เพื่อพิจารณากรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินช่วยเหลือ สนับสนุน อุดหนุน จากกองทุนความปลอดภัยฯ ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ 7 (4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาคำขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (สสปท.) ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ 7 (4) จำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านบาท