การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) โดยมีนายสมบูรณ์ ตรัยสิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อำนวยการกองนิติการ นายอนุชา จันทรเกษม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนประกันสังคม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยฯ นายกฤตผล แก่นนาคำ เลขานุการ  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณษ คำขอกู้ยืมเงินของบริษัท สมควร (๕๑๒๗) เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด และเรื่องเพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินบริษัท เสริมพงษ์ ดีเวบลอปเม้นต์ จำกัด