หมวดหมู่: เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2566

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2566

คู่มือการบริหารความเสี่่ยงกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย...

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนความปลอดภัย

บันทึกข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติราชการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย...

แผนปฏิบัติราชการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

แผนปฏิบัติราชการสารสนเทศและดิจิทัล ระยะ 5 ปี (2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการสารสนเทศและดิจิทัล ระยะ 5 ปี (2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาบุคคลกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย...

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาบุคคลกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (2566-2570)

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่...

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565