หมวดหมู่: เอกสารดาวน์โหลด

แผนพัฒนาบุคลากรกองทุนความปลอดภัย ประจำปี 2565

แผนพัฒนาบุคลากรกองทุนความปลอดภัย ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะยาว

แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะยาว

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และประเภทของการประกันการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนความปลอดภัย...

ระเบียบคกก.กทภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน...

ระเบียบคกก.กทภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน...

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย...

รายงานของผู้สอบบัญชี 30 กันยายน 2563

รายงานของผู้สอบบัญชี 30 กันยายน 2563

แผนปฏิบัติราชการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

แผนปฏิบัติราชการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะยาว (2563-2565)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2564

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2564

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี 2564

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี 2564

แบบคำขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน

แบบ กทภ. 1 - แบบคำขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน จากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน...

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2563

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563

แผนการดำนินงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

แผนการดำนินงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ...