โครงการสร้างการรับรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้างในสถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2

โครงการสร้างการรับรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้างในสถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงลคอร์ จังหวัดลำปาง