การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1/2567

       วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย นางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกองนิติการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง โดยที่ประชุมมีการแจ้งรายงานผลการดำเนินงานให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ จำนวน 2 แห่งตามระเบียบคณะกรรมการข้อ 7(5) ในจำนวนกู้ยืมทั้งหมดกว่า 4 ล้านบาท เพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากในการทำงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4
กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร