การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 8 /2562

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 8 /2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง นายอารียวรรธน์ นามศรีชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนฯ เป็นเลขานุการ เรื่องเพิ่อพิจารณาคำขอกู้ 8 บริษัท