การประชุมปิดตรวจรายงานทางการเงินกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565