แผนปฏิบัติราชการดิจิทัลกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุง ปี 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ : แผนปฏิบัติราชการดิจิทัลกองทุนความปลอดภัยฯ ฉบับปรับปรุง ปี 2566