การให้บริการแก่นายจ้างกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ 7(5)