การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 9/2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยมีนายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับมอบหมายจากอธิบดี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง พิจารณาคำขอกู้ยืมเงิน 3 บริษัท โดยมีนายนรินทร์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นเลขานุการ