การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 5/2562

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดยมีนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประธานการประชุม ผู้แทนประกันสังคม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เลขานุการ และนายกฤตผล แก่นนาคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยฯ  ผู้ช่วยเลขานุการ เรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

1.การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 2563 -2565

2. การจัดทำโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน

3. การทบทวนคุ่มือการบริหารความเสี่ยง

4. แผนการดำเนินงานประจำปี

5. การนำเงินกองทุนความปลอดภัยฯ ไปลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์

6. การคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบ

7. นายจ้างประสงค์ถอนคำขอกู้