การะประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 8/2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โดยนายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเนื่องจากอธิบดีติดภารกิจ มีผู้ร่วมเข้าร่วมประชุม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส เป็นเลขานุการ และ ผู้อำนวยการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นายอารียวรรธน์ นามศรีชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เรื่องเพื่อพิจารณา คำขอกู้ยืมเงินเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 2 บริษัท  การปิดงบการเงินของกองทุนสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562