การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1/2566