วิทยากรในโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย หลักสูตรนักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง ช่วงที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 บรรยายเรื่องกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน