การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1/2567 โดยประธานในที่ประชุมติดภาระกิจสำคัญ และที่ประชุมได้เลือก นายชนิสร์ คล้ายสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยฯ ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน เพื่อพิจารณาคำขอกู้เพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยฯ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ข้อ 7 (5) จำนวน 4 แห่ง วงเงินรวมกว่า 10 ล้านบาท และพิจารณากฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567